Stanovy D centrum z. s.

I. Úvodní ustanovení

Název a sídlo spolku
D centrum z. s., (dále jen Spolek)
Sídlo: Chlumská 453, Zlín Louky, 76302 Zlín.
ICO:

Spolek je dobrovolné, nezávislé, neziskové sdružení osob na základe společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. a je založen
na dobu neurčitou.

II. Účel Spolku​

Účelem , ke kterému byl spolek založen , je naplňování následujícího cíle:
Poskytovat veřejně prospěšné činnosti, a to poskytovat pomoc rodinám, které pečují o dítě se zdravotním znevýhodněním a
podporovat tyto rodiny v jejich obtížné situaci, motivovat je, vytvořit rodičovskou skupinu, která se schází podle potřeby,
poskytnout všechny dostupné informace. Na základě potřeby jednotlivých rodin tvořit programy pro jejich konkrétní potřeby,
iniciovat rodiny k aktivnímu zapojení do činnosti, programů a vzdělávacích aktivit

III. Činnost Spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména
prostřednictvím těchto veřejně prospěšných činností :

 • Veškeré akce a informace jsou veřejně přístupné každému, kdo o ně projeví skutečný zájem a to bezúplatně. Spolek může
  služby poskytnout i za úplatu všem skutečným zájemcům o konkrétní akci, kterou označí předem jako úplatnou.
 • Prostřednictvím internetové sítě (vlastních www stránek), spolek umožní veřejnosti seznámit se s programem workshopů,
  seminářů k tématům vztahujícím se k problematice dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin, o formách začlenění dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin do života společnosti a poradenské činnosti pro tyto rodiny.
 • Prostřednictvím internetové sítě (vlastních www stránek), vydáváním tiskovin, a šířením v sdělovacích prostředcích bude
  spolek seznamovat veřejnost s informacemi v oblasti dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin.
 • Závažné a opakující se dotazy ze strany jak rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, tak zdravé populace včetně
  odpovědí na tyto dotazy a problémy bude spolek zveřejňovat v tištěné i elektronické formě, a to v sídle spolku i na www
  stránkách.
 • Program všech akcí pořádaných spolkem je vytvářen za účelem rozvoje začlenění dětí se zdravotním znevýhodněním a
  jejich rodin do života společnosti a pomoci těmto rodinám ve změněné životní situaci při soustavném a cílevědomém
  sledování rozvoje podmínek zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin u nás i ve světě a sledování vývoje vztahů
  společnosti ke zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám při zajišťování účasti předních odborníků našich i
  zahraničních, přičemž v koncepcích bude vycházet z prezentace hodnot těchto dětí a jejich rodin pro celou společnost.
  Vyjmenované veřejně prospěšné činnosti budou poskytovány prostřednictvím k tomu odpovědných osob, které budou
  v pracovním nebo obdobném poměru ke spolku.
 • Výše uvedené veřejně prospěšné činnosti budou poskytovány jak v sídle spolku v době, která bude uveřejněna na vstupu,
  tak i v domácím prostředí klientů, popř. dle dohody s klienty.

IV. Členství

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání,
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami a poskytováním veřejně
prospěšné činnosti. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její písemné žádosti o členství.
Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: zánikem spolku; úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; dobrovolným
vystoupení člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku, není-li v oznámení o
ukončení členství uvedeno jinak; vyloučením člena, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje
její cíle, principy a poslání Spolku nebo pro porušení členských povinností.

V. Práva a povinnosti člena

Každý člen Spolku má právo:

 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku od 18 let
 • účastnit se jednání členské schůze

 

Každý člen Spolku má povinnost:

 • každý člen je povinen platit členský příspěvek ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánu sdružení

VI. Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří: Členská schůze, Výbor, Předseda,
Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve
Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

VII. Členská schůze

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
Zasedání členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním.
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
Členská schůze je oprávněna projednávat činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující
kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro
existenci a určit hlavní zaměření činností Spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření
Spolku za uplynulé období předkládané výborem, schvaluje výsledek hospodaření Spolku, rozhoduje o povinnosti členského
příspěvku, jeho výši a splatnosti, volí členy výboru, členy kontrolní komise, jmenuje likvidátora při zániku Spolku, rozhoduje o
dobrovolném rozpuštění Spolku.
Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Předseda je povinen svolat
mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a
program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

Členská schůze je schopná usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu. Každý člen má jeden hlas. Hlasuje se
aklamací zdvihnutím ruky. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů. Sčítání hlasů provádí předsedající. Členská schůze zvolí
svého předsedu a zapisovatele. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

VIII. Výbor

Výbor je výkonným orgánem tvořeným 3 členy. Členové výboru bezodkladně po svém zvolení do funkce zvolí předsedu.
Jejich funkční období je pětileté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.
Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Každý člen výboru má při hlasování jeden hlas. Výbor
rozhoduje prostou většinou všech hlasů a je způsobilý usnášení, jsou-i přítomni minimálně dva členové. Výbor je povinen ze všech
zasedání udělat zápis, který podepíše předseda a místopředseda.
Do působnosti výboru náleží: přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi, dohlížet na řádnou
péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, rozhodovat o odkladu
splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody, schvalovat interní
organizační normy Spolku

IX. Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech samostatně, zejména pak je oprávněn
rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech, svolává výbor a
členskou schůzi. Za spolek může jednat rovněž předsedou písemně zmocněný člen spolku.
Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

X. Majetek a hospodaření Spolku

Prostředky na svou činnost získává Spolek z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů
ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost
podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování
hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj.
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních
předpisů Spolku.
Spolek nesmí rozdělovat zisk z výdělečné hlavní činnosti ani vedlejší podnikatelské činnosti po zdanění osobě, která je členem jeho
orgánu nebo jejím zaměstnancem, ani osobě jim blízké. O rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, vykázaného ke konci
účetního období rozhoduje členská schůze.
Spolek se nesmí podílet na majetkové podpoře činnosti politické strany nebo politického hnutí.
Spolek je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy
spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou spolku.
Spolek vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví výběr nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního
období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření spolku a musí obsahovat kromě náležitostí stanovených
právním předpisem upravujícím účetnictví také: přehled o všech zdrojích příjmů spolku a jejich použití na veřejně prospěšnou
činnost nebo svůj další rozvoj, přehled nákladů na vlastní správu k poslednímu dni uplynulého účetního období. Spolek uloží do 30
dnů po schválení členskou schůzí výroční zprávu do sbírky listin a bude zveřejňována na vývěsní desce v sídle spolku.

XI. Zánik a likvidace Spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného
zákonem.
Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dní od svého jmenování do funkce soupis
jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. V případě zrušení spolku úředním opatřením
může být likvidátor ustanoven pro daný případ příslušným soudem. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu
na vypořádání. Dnem zápisu likvidace a likvidátora do příslušného rejstříku zaniká působnost orgánů spolku. Likvidátor vyrozumí o
vstupu spolku do likvidace neprodleně všechny organizace, orgány a jiné subjekty, které jsou likvidací společnosti dotčeny.
Likvidační zůstatek bude použit výhradně k veřejně prospěšným cílům, toto neplatí, pokud obdržel spolek účelově vázané plnění
z veřejného rozpočtu a v tomto případě likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného
orgánu. Vypořádací podíl se nevyplácí: Nemůže-li likvidátor vykonávat svoji činnost dlouhodobě a nebo vůbec, určí členská schůze
nového likvidátora.

XII. Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 16. 4. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne16 .4. 2015.
Stanovy nabývají účinnosti jejich schválením členskou schůzí spolku.
Spolek je založen na dobu neurčitou.
Na základě rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky školství
aj…., kteří souhlasí se stanovami spolku a podporují je.

Schváleno na členské schůzi ve Zlíně dne 1. 12. 2019.

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.