Pomáháme dětem rozvíjet nové schopnosti a dovednosti

Každé dítě je jiné, každé potřebuje individuální přístup. Proto jsme založili v roce 2015 D centrum, kde poskytujeme odborné poradenství přesně na míru vám a vašemu dítěti.

Náš tým je složen z odborníků  s dlouholetými zkušenostmi s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Naším cílem je pomoci vám zmírnit obtíže vašeho dítěte a podpořit ho v oblastech, kde je to potřeba. Předáme vám naše know-how a naučíme vás, jak s dítětem komunikovat, jak ho rozvíjet a jak si s ním hrát. A když něco nebudeme vědět, doporučíme vám další odborníky. Na nic si nehrajeme.

Pracujeme s dětmi již od narození, protože největší pokroky dělají děti právě v prvních letech života.

Metody

Metody zde uvedené jsou seřazeny abecedně. Jejich použití závisí na našem posouzení individuálního stavu dítěte.

ABA

V našich programech využíváme některé prvky aplikované behaviorální analýzy, která je systematická a intenzivní. Děti s poruchou autistického spektra (PAS) nebo jinými vývojovými potížemi se díky ní učí nové dovednosti ve všech oblastech vývoje způsobem, který je pro ně stravitelný. ABA plynule navazuje na již zvládnuté dovednosti.

Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který v D centru využíváme pro podporu vnímání, komunikace a pohybových schopností dětí. Tato metoda využívá regeneračních schopností mozku. Při správném stimulu dokáže mozek obnovit nervové spoje. Nejvíce využívanými prvky = stimuly jsou doteky (tlak, vibrace, lechtání), správné polohování, stimulace chuťovými, zvukovými, čichovými nebo optickými podněty (oblíbené nápoje, vůně, fotografie, …). Cílem je podpořit a rozvíjet vlastní identitu dítěte, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí a podpořit komunikaci na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů.

Nácvik sociálních dovedností

Tato metoda pomáhá dětem se začleněním se do kolektivu například v mateřské nebo základní škole. Dítě touto pozitivní zkušeností může přepsat často negativní zážitky selhávání v kolektivu, získává sebevědomí. Tato metoda je tedy vhodná pro děti, které stojí o vrstevníky, ale nejsou v tomto vztahu moc úspěšné.

HANDLE přístup

HANDLE přístup je metoda, kterou využíváme k terapii neurovývojových odlišností (PAS, poruch učení - dyslexie,dysgrafie, poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování a jiných). Díky tomuto přístupu vnímáme chování dítěte jako komunikaci a snažíme se pochopit, co dané chování sděluje. Pro každé dítě vytvoříme individualizovaný program rytmických a organizovaných pohybových aktivit (cvičení). Tyto aktivity vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek, jsou jednoduché na provedení, ale neurologicky komplexní. Naším cílem je, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému a proces učení.

O.T.A.

O.T.A. je zkratka anglického výrazu Open Therapy of Autism. Jak už název napovídá, je tato metoda určena především dětem s poruchou autistického spektra (PAS), neurovývojovými poruchami a poruchami chování. Tato metoda vychází z analýzy chování dítěte a staví na principech kontaktu a úspěšné komunikace mezi ním a terapeutem. Klademe důraz na jednotlivé techniky práce podle úrovně a věku dítěte a terapeutický plán i práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu. Součástí metody O. T. A. je také podpora a vedení rodiny dítěte a snaha o uvedení nových dovedností do běžného života v domácím prostředí.

Program Portage

Program Portage je mezinárodně používaná metoda pro systematickou práci s dětmi se specifickými potřebami. Jako velký přínos vidíme zejména propracované postupy a dokumentaci, která nám i rodičům poskytuje výborný přehled o pokrocích dítěte. Rodiče zapisují jednotlivé malé krůčky a po čase vidí, jaký velký pokrok jejich dítě udělalo. Soustředíme se zejména na motoriku, vědomosti, řeč, sebeobsluhu a socializaci. Součástí tohoto přístupu je také podpora kompetencí rodičů a celé rodiny, to znamená, že rodičům vše vysvětlíme a povedeme k tomu, aby dítě byli schopni rozvíjet sami doma.

Rozvoj grafomotorických dovedností podle J. Bednářové

V našich programech se věnujeme rozvoji grafomotorických cvičení vycházejících z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším. Dále rozvíjíme jemnou motoriku, pracovní návyky při kreslení a zaměřujeme se na správné návyky psacího náčiní.

Senzorická integrace

Senzorická integrace je důležitá pro proces učení. Děti s poruchou senzorické integrace nereagují vhodně na podněty kolem sebe. Mohou reagovat příliš impulsivně, nebo naopak velmi málo (zasněně). Cílem této metody je proto pomáhat v rozvoji schopností nervové soustavy dítěte tak, aby běžným způsobem dokázalo zpracovávat smyslové podněty a adekvátně na ně reagovalo. Při práci s dítětem sledujeme jeho projevy, které jsou často brány jen jako součást jeho diagńozy (neposednost, špatná artikulace, aj.). Terapie probíhá formou hry a senzomotorických aktivit, které motivují dítě k aktivitě.

Strukturované učení

Strukturované učení je speciální postup při výchově a vzdělávání osob s poruchami autistického spektra (PAS) či jinými vývojovými poruchami. Pomáhá nám při dosahování nejvyšší možné míry vývoje a samostatnosti těchto dětí. Pracujeme s principy individualizace (přizpůsobení se danému dítěti), strukturalizace prostoru, pracovního místa a času (tedy jejich rozdělení do přehledných celků) a vizualizace prostoru a času (využívání piktogramů či obrázků místo abstraktních slov).

VOKS

VOKS je zkratka pro výměnný obrázkový komunikační systém. Je to jedna z metod, kterou používáme u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) či dětí, které mluví málo, nemluví vůbec nebo používají slova nefunkčně. Podstatou této metody je výměna obrázků, předmětů a fotografií. Díky tomu pomáháme dětem vyjádřit jejich potřeby a tím se snáze vyhneme problémovému chování, které nastává, když okolí dítěte nerozumí jeho požadavkům. Velkou výhodou systému VOKS je, že je pro děti srozumitelný a začít ho používat můžeme v každém věku.

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.